Algemene Voorwaarden LeadBlocks

Laura Dechesne h.o.d.n. LeadBlocks (hierna: LeadBlocks) is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 66754704 en is gevestigd aan de Herenstraat 66 (2271CJ) te Voorburg.

 

Artikel 1 – Begrippen

 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
 2. Aanbod: iedere aanbieding of offerte aan Opdrachtgever tot het verrichten van Diensten door LeadBlocks.
 3. Bedrijf: de natuurlijke of rechtspersoon die handelt in uitoefening van beroep of bedrijf.
 4. Diensten: de Diensten die LeadBlocks aanbiedt zijn LinkedIn leadgeneratie voor bedrijven alsmede advisering hieromtrent.
 5. Dienstverlener: LeadBlocks, die Diensten aan Opdrachtgever aanbiedt hierna: LeadBlocks.
 6. Opdrachtgever: de natuurlijke- of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf die LeadBlocks heeft aangesteld, projecten aan LeadBlocks heeft verleend voor Diensten die door LeadBlocks worden uitgevoerd, of waaraan LeadBlocks een voorstel op grond van een Overeenkomst heeft gedaan.
 7. Overeenkomst: elke Overeenkomst en andere verplichtingen tussen Opdrachtgever en LeadBlocks, alsmede voorstellen van LeadBlocks voor Diensten die door LeadBlocks aan Opdrachtgever worden verstrekt en die door Opdrachtgever worden aanvaard en zijn geaccepteerd en uitgevoerd door LeadBlocks waarmee deze algemene voorwaarden een onverbrekelijk geheel vormen.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk Aanbod van LeadBlocks, elke Overeenkomst tussen LeadBlocks en Opdrachtgever en op elke dienst die door LeadBlocks wordt aangeboden.
 2. Afwijking van deze algemene voorwaarden is niet mogelijk. In uitzonderlijke situaties kan van de algemene voorwaarden afgeweken worden voor zover dit expliciet en schriftelijk met LeadBlocks is overeengekomen.
 3. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgopdrachten van Opdrachtgever.
 4. De algemene voorwaarden van Opdrachtgever zijn uitgesloten.
 5. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW is expliciet uitgesloten.
 6. Indien in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar zij/haar, dient dit tevens te worden opgevat als een verwijzing naar hij/hem/zijn, indien en voor zover van toepassing.

 

Artikel 3 – Het Aanbod

 1. Alle door LeadBlocks gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het Aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het Aanbod vermeld.
 2. LeadBlocks is slechts aan een Aanbod gebonden indien deze door Opdrachtgever schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd. Niettemin heeft LeadBlocks het recht een Overeenkomst met een (potentiële) Opdrachtgever om een voor LeadBlocks gegronde reden te weigeren.
 3. Het aanbod bevat een omschrijving van de aangeboden Diensten. De beschrijving is voldoende gespecificeerd, zodat Opdrachtgever in staat is om een goede beoordeling van het aanbod te maken. Eventuele gegevens in het aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de Overeenkomst.

Artikel 4 – Totstandkoming van de Overeenkomst

 1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Opdrachtgever een Aanbod c.q. Overeenkomst van LeadBlocks heeft aanvaard door een ondertekend exemplaar (ingescand of origineel) aan LeadBlocks te retourneren, dan wel een expliciet en ondubbelzinnig akkoord geeft op het Aanbod per e-mail.
 2. Elke Overeenkomst die met LeadBlocks wordt aangegaan of een project dat door Opdrachtgever aan LeadBlocks wordt toegekend, berust bij het bedrijf en niet bij een individuele persoon die met LeadBlocks is verbonden.
 3. Het herroepingsrecht van Opdrachtgever is uitgesloten, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 5 – Duur van de Overeenkomst

 1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij de inhoud, aard of strekking van de opdracht met zich brengt dat zij voor een bepaalde tijd is aangegaan. De duur van de opdracht is mede afhankelijk van externe factoren waaronder begrepen, maar niet beperkt tot de kwaliteit en de tijdige aanlevering van de informatie die LeadBlocks van Opdrachtgever verkrijgt.
 2. De ontbinding van de Overeenkomst laat de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever onverlet voor zover LeadBlocks ten tijde van de ontbinding reeds werkzaamheden heeft verricht of prestaties heeft geleverd. Opdrachtgever dient de overeengekomen vergoeding te voldoen.
 3. De eerste twee maanden van de Overeenkomst gelden als een proefperiode. In geval van annulering binnen de eerste twee maanden is LeadBlocks gerechtigd om 50% van het offertebedrag in rekening te brengen bij Opdrachtgever. Na verloop van de proefperiode is de Overeenkomst maandelijks opzegbaar.

Artikel 6 – Uitvoering van de dienstverlening

 1. LeadBlocks zal zich inspannen om de overeengekomen dienst met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren zoals van een goed dienstverlener verlangd mag worden. LeadBlocks staat in voor een professionele en onafhankelijke dienstverlening. Alle Diensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij expliciet en schriftelijk een resultaat is overeengekomen welke uitvoerig is beschreven.
 2. De door Opdrachtgever verstrekte informatie en gegevens zijn de basis waarop de door LeadBlocks aangeboden Diensten en de prijzen zijn gebaseerd. LeadBlocks heeft het recht haar dienstverlening en haar prijzen aan te passen indien de verstrekte informatie onjuist en/of onvolledig blijkt te zijn.
 3. LeadBlocks is gerechtigd om voor de uitvoering van de Diensten naar eigen inzicht derden in te schakelen.
 4. Indien Opdrachtgever een klant verwijst naar LeadBlocks ontvangt Opdrachtgever een bepaald percentage van de totale omzet. Zodra LeadBlocks door Opdrachtgever een nieuwe klant binnen heeft gehaald ontvangt Opdrachtgever gedurende het eerste jaar van de Overeenkomst een bepaald percentage van de totale omzet per jaar of een korting op de huidige Overeenkomst.

Artikel 7 – Verplichtingen Opdrachtgever

 1. Opdrachtgever is verplicht alle door LeadBlocks verzochte informatie alsmede relevante bijlagen en aanverwante informatie en gegevens tijdig en/of voor aanvang van de werkzaamheden en in de gewenste vorm te verstrekken ten behoeve van een juiste en doelmatige uitvoering van de Overeenkomst. Bij gebreke hiervan kan het voorkomen dat LeadBlocks niet in staat is een volledige uitvoering en/of oplevering van de betreffende stukken te realiseren. De gevolgen van een dergelijke situatie komen te allen tijde voor rekening en risico van Opdrachtgever.
 2. LeadBlocks is niet verplicht om de juistheid en/of volledigheid van de aan haar verstrekte informatie te controleren of om Opdrachtgever te updaten met betrekking tot de informatie als deze in de loop van de tijd is veranderd, noch is LeadBlocks verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de informatie die door LeadBlocks voor derden is samengesteld en/of aan derden wordt verstrekt in het kader van de Overeenkomst.
 3. LeadBlocks kan, indien dit nodig is voor de uitvoering van de Overeenkomst, verzoeken om aanvullende informatie. Bij gebreke hiervan is LeadBlocks gerechtigd om haar werkzaamheden op te schorten totdat de informatie is ontvangen, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enige schadevergoeding uit welke hoofde dan ook jegens Opdrachtgever. Ingeval van gewijzigde omstandigheden dient Opdrachtgever dit direct, dan wel uiterlijk 3 werkdagen nadat de wijziging bekend is geworden, kenbaar te maken aan LeadBlocks.

Artikel 8 – Adviezen

 1. LeadBlocks kan indien daartoe opdracht is gegeven een advies, plan van aanpak, ontwerp, rapportage, planning en/of verslaglegging ten behoeve van de dienstverlening opstellen. De inhoud hiervan is niet bindend en slechts adviserend van aard, doch zal LeadBlocks de op haar rustende zorgplichten in acht nemen. Opdrachtgever beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij de adviezen opvolgt.
 2. De door LeadBlocks verstrekte adviezen, in welke vorm dan ook, zijn nimmer aan te merken als bindend advies.
 3. Opdrachtgever is op eerste verzoek van LeadBlocks verplicht om door haar verstrekte voorstellen te beoordelen. Indien LeadBlocks wordt vertraagd in haar werkzaamheden, doordat Opdrachtgever niet of niet tijdig een beoordeling geeft op een door LeadBlocks gedaan voorstel, is Opdrachtgever te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de hierdoor ontstane gevolgen, zoals vertraging.

 

Artikel 9 –  Leadgeneration

 1. LeadBlocks zal iedere opdracht met de grootst mogelijke zorg uitvoeren en naar beste vermogen leads te zoeken conform de visie van LeadBlocks. LeadBlocks heeft volledige vrijheid bij een desbetreffende zoekopdracht en betrekt hierbij de visie en/of criteria van Opdrachtgever.
 2. Indien LeadBlocks ten behoeve van Opdrachtgever leads aanlevert, is LeadBlocks op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk voor de kwaliteit van de aangeleverde leads, of de mogelijke uitkomst van het contract tussen Opdrachtgever en leads.
 3. Opdrachtgever dient haar ontevredenheid voorafgaand aan de live gang van de campagne aan LeadBlocks kenbaar te maken. Mocht de campagne tot gevolg hebben dat Opdrachtgever imagoschade oploopt, is LeadBlocks nimmer verantwoordelijk voor alle schade die daaruit voortvloeit.
 4. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat LeadBlocks de beschikking krijgt over de actuele agenda(beperkingen) van degene(n) die ingepland dienen te worden teneinde de beschikbaarheid in kaart te brengen. Opdrachtgever is hierbij verantwoordelijk voor het controleren van de agenda voorafgaand aan de samenwerking en aldus te zorgen voor de juiste beschikbaarheid. Indien nodig dient Opdrachtgever de agenda gedurende het traject bij te werken, zodat er geen onnodige doublures ontstaan en de afspraak hierdoor verzet dient te worden.
 5. Het uit eigen beweging verzetten van de afspraak, ofwel het voorafgaand aan de afspraak contact opnemen met de lead anders dan het sturen van een afspraakbevestiging, is volledig voor rekening en risico van Opdrachtgever.

Artikel 10 – Opzetten van campagnes

 1. Alle campagnes ontwikkeld door LeadBlocks blijven eigendom van LeadBlocks en kunnen op verzoek van Opdrachtgever overgedragen worden, tenzij Opdrachtgever uitdrukkelijk de intellectuele eigendomsrechten verkrijgt.
 2. De aard van de dienstverlening brengt met zich dat eventuele te behalen resultaten afhankelijk zijn van diverse externe factoren die de resultaten van de dienst kunnen beïnvloeden, zoals de kwaliteit en beschikbaarheid van de bij de uitvoering van de dienstverlening benodigde software of diensten van derden. Externe factoren zoals onder andere, maar niet beperkt tot algoritmes, regels, richtlijnen, beleid, technologische ontwikkelingen alsmede menselijk handelen zoals het surfgedrag, kunnen daarom van invloed zijn op de resultaten en werkwijze van LeadBlocks. LeadBlocks zal haar werkzaamheden uitvoeren met inachtneming van voorgenoemde factoren en rekening houden met eventuele wijzigingen daarvan. Voorgenoemde bepalingen leveren Opdrachtgever nimmer een grond voor ontbinding van de Overeenkomst of een recht op schadevergoeding.
 3. Indien Opdrachtgever zelf tussentijds wijzigingen wenst aan te brengen aan de campagnes of dergelijke wijzigingen laat verrichten door derden, dient zij dit eerst met LeadBlocks te overleggen alvorens deze wijzigingen worden doorgevoerd. Voor alle gevolgen van wijzigingen of aanpassingen op initiatief van Opdrachtgever die niet van tevoren expliciet door LeadBlocks zijn gekeurd of waar zij anderszins van tevoren mee heeft ingestemd, is Opdrachtgever zelf verantwoordelijk. Enige schadelijke gevolgen wegens voorgenoemde wijzigingen of aanpassingen zijn geen grond voor aansprakelijkheid van LeadBlocks.

 

Artikel 11 – Aanvullende werkzaamheden en wijzigingen

 1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat de Overeenkomst aangepast dient te worden, of op verzoek van Opdrachtgever nadere werkzaamheden nodig zijn om tot het gewenste resultaat van Opdrachtgever te komen, is Opdrachtgever verplicht om deze aanvullende werkzaamheden te vergoeden volgens het overeengekomen tarief. LeadBlocks is niet verplicht om aan dit verzoek te voldoen, en kan van Opdrachtgever verlangen dat daarvoor een aparte Overeenkomst wordt gesloten en/of doorverwezen wordt naar een bevoegde derde.
 2. Indien de aanvullende werkzaamheden het gevolg zijn van nalatigheid van LeadBlocks, LeadBlocks een verkeerde inschatting heeft gemaakt of de betreffende werkzaamheden in redelijkheid had kunnen voorzien, worden deze kosten niet doorberekend aan Opdrachtgever.

Artikel 12 – Prijzen en betaling

 1. Alle prijzen zijn in beginsel exclusief omzetbelasting (btw), tenzij anders overeengekomen.
 2. LeadBlocks voert haar dienstverlening uit conform het overeengekomen tarief.

Artikel 13 – Privacy, gegevensverwerking en beveiliging

 1. LeadBlocks gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Opdrachtgever en zal deze slechts conform de geldende normen gebruiken. Indien daartoe gevraagd zal LeadBlocks de betrokkene hierover informeren.
 2. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens die met gebruikmaking van een dienst van LeadBlocks verwerkt worden. Opdrachtgever staat er tevens voor in dat de inhoud van de gegevens niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op enige rechten van derden. In dit kader vrijwaart Opdrachtgever LeadBlocks tegen elke (rechts)vordering welke verband houdt met deze gegevens of de uitvoering van de Overeenkomst.

Artikel 14 – Overmacht

 1. LeadBlocks is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtsituatie haar verplichtingen op grond van de Overeenkomst niet kan nakomen.
 2. Onder overmacht aan de zijde van LeadBlocks wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot: (i) overmacht van toeleveranciers van LeadBlocks, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Opdrachtgever of diens derden aan LeadBlocks zijn voorgeschreven of aanbevolen, (iii) gebrekkigheid van programmatuur of eventuele bij de uitvoering van de dienst betrokken derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) storing van elektriciteit, internet, datanetwerk- en/of telecommunicatiefaciliteiten, (vi) ziekte van werknemers van LeadBlocks of door haar ingeschakelde adviseurs en (vii) overige situaties die naar het oordeel van LeadBlocks buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.
 3. In geval van overmacht hebben beide Partijen het recht om de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Alle kosten gemaakt vóór de ontbinding van de Overeenkomst zullen in dat geval door Opdrachtgever worden betaald. LeadBlocks is niet verplicht om Opdrachtgever te vergoeden voor eventuele verliezen die zijn veroorzaakt door een dergelijke herroeping.

 

Artikel 15 – Beperking van aansprakelijkheid

 1. Indien enig resultaat dat is vastgelegd in de Overeenkomst niet wordt bereikt, wordt een tekortkoming van LeadBlocks alleen geacht te bestaan indien LeadBlocks dit resultaat bij het aanvaarden van de Overeenkomst uitdrukkelijk heeft beloofd.
 2. Indien sprake is van toerekenbare tekortkoming van LeadBlocks, is LeadBlocks uitsluitend gehouden tot betaling van enige schadevergoeding indien Opdrachtgever LeadBlocks binnen 14 dagen na ontdekking van de tekortkoming in gebreke heeft gesteld en LeadBlocks deze tekortkoming vervolgens niet binnen een redelijke termijn heeft hersteld. De ingebrekestelling dient schriftelijk te zijn ingediend en bevat een dusdanige nauwkeurige omschrijving/onderbouwing van de tekortkoming, zodat LeadBlocks in staat is om adequaat te reageren.
 3. Indien het verrichten van Diensten door LeadBlocks leidt tot aansprakelijkheid van LeadBlocks, is die aansprakelijkheid beperkt tot het totale bedrag dat in het kader van de Overeenkomst wordt gefactureerd, doch slechts ten aanzien van de door Opdrachtgever geleden directe schade tenzij de schade het gevolg is van opzet of aan opzet grenzende roekeloosheid zijdens LeadBlocks. Onder directe schade wordt verstaan: redelijke kosten gemaakt ter beperking of voorkoming van directe schade, de vaststelling van de schadeoorzaak, de directe schade, de aansprakelijkheid en de wijze van herstel.
 4. LeadBlocks sluit uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid uit voor gevolgschade. LeadBlocks is niet aansprakelijk voor indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, vermogensverliezen, vertragingsschade, renteschade en immateriële schade.
 5. Opdrachtgever vrijwaart LeadBlocks voor alle aanspraken van derden als gevolg van een gebrek ten gevolge van een dienst die door Opdrachtgever aan een derde is geleverd en mede bestond uit door LeadBlocks geleverde Diensten, tenzij Opdrachtgever kan aantonen dat de schade uitsluitend is veroorzaakt door de dienst van LeadBlocks.
 6. Enige door LeadBlocks opgeleverde adviezen, op basis van door Opdrachtgever onvolledige en/of onjuist verstrekte informatie is nimmer grond voor aansprakelijkheid van LeadBlocks.
 7. Alle aanspraken van Opdrachtgever wegens tekortschieten aan de zijde van LeadBlocks vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij LeadBlocks binnen een jaar nadat Opdrachtgever bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop zij haar aanspraken baseert. Een jaar na het beëindigen van de Overeenkomst tussen partijen vervalt de aansprakelijkheid van LeadBlocks.

Artikel 16 – Geheimhouding

 1. LeadBlocks en Opdrachtgever verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die is verkregen in het kader van een opdracht. De vertrouwelijkheid vloeit voort uit de opdracht en moet tevens worden aangenomen indien men redelijkerwijs kan verwachten dat het om vertrouwelijke informatie gaat. De geheimhouding is niet van toepassing indien de betreffende informatie reeds openbaar/algemeen bekend is, de informatie niet vertrouwelijk is en/of de informatie niet gedurende de Overeenkomst bij Opdrachtgever aan LeadBlocks bekend gemaakt is en/of op andere wijze door LeadBlocks is verkregen.
 2. Voor de overdracht of verspreiding van informatie aan derden en/of publicatie van verklaringen, adviezen of producties die door LeadBlocks aan derden worden verstrekt, is de schriftelijke toestemming van LeadBlocks vereist, tenzij een dergelijke toestemming vooraf uitdrukkelijk is overeengekomen. Opdrachtgever zal LeadBlocks vrijwaren voor alle aanspraken van dergelijke derden als gevolg van het vertrouwen op dergelijke informatie die zonder de schriftelijke toestemming van LeadBlocks is verspreid.
 3. De geheimhoudingsverplichting leggen LeadBlocks en Opdrachtgever ook de door hen in te schakelen derden op.

Artikel 17 – Intellectuele Eigendomsrechten

 1. Alle IE-rechten en auteursrechten van LeadBlocks waaronder in ieder geval begrepen, maar niet beperkt tot alle ontwerpen, modellen, rapportages en adviezen berusten uitsluitend bij LeadBlocks en worden niet overgedragen aan Opdrachtgever tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
 2. Indien overeengekomen is dat één of meerdere van voorgenoemde zaken c.q. werken van LeadBlocks worden overgedragen aan Opdrachtgever, is LeadBlocks gerechtigd hiervoor een aparte Overeenkomst te sluiten en een daartoe passende geldelijke vergoeding te eisen van Opdrachtgever. Een dergelijke vergoeding dient door Opdrachtgever te worden voldaan alvorens zij de betreffende zaken c.q. werken met de daarop rustende IE-rechten verkrijgt.

Artikel 18 – Klachten

 1. Indien Opdrachtgever niet tevreden is over de service van LeadBlocks of anderszins klachten heeft over de uitvoering van zijn opdracht, is Opdrachtgever verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na de betreffende aanleiding dat tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen mondeling of schriftelijk gemeld worden via [email protected] met als onderwerp “Klacht”.
 2. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

Artikel 19 – Toepasselijk recht

 1. Op de rechtsverhouding tussen LeadBlocks en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de Overeenkomst tussen LeadBlocks en Opdrachtgever, worden beslecht door de bevoegde rechter van rechtbank Den Haag, locatie Den Haag tenzij bepalingen van dwingend recht een andere bevoegde rechter aanwijzen.

 

 

Voorburg, 1 september 2022.